ขั้นตอนการใช้บริการ

Service & Repair Process

ขั้นตอนการทำงาน

  1. ลูกค้าแจ้งความต้องการและรายละเอียดงาน
  2. เจ้าหน้าที่ตรวจอสอบรายละเอียดสินค้าและบริการ
  3. สำรวจหน้างาน หรือ ทดสอบสินค้า (Demo อุปกรณ์)
  4. ประเมินราคาค่าบริการ และ ค่าสินค้า
  5. เซ็นต์เอกสารยืนยันการจ้างงานตามรายละเอียดใบเสนอราคา / สัญญาจ้างงาน / TOR โครงการ
  6. สั่งซื้อสิ้นค้าและอุปกรณ์
  7. ติดตั้งเครื่องเสียงให้กับลูกค้า
  8. ทดสอบระบบเครื่องเสียงก่อนส่งมอบตามมาตรฐาน
  9. ลูกค้ายืนยันรับงาน
  10. ชำระเงินส่วนที่เหลือ หรือ วางบิล

*หมายเหตุ รายละเอียดและขั้นตอนดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของโครงการลูกค้าซึ่งทางบริษัทจะยึดเงื่อนไขในใบเสนอราคาเป็นหลัก